Năm 2018 – 2019. tháng

Khoa Cơ bản là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Phan Thiết, được thành lập theo Quyết định số 33/QĐ-ĐHPT ngày 01 tháng 03 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết. Vì vậy, Khoa bắt đầu thời gian báo cáo các hoạt động từ tháng 3 năm 2019.