Nhân sự

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL
1 Nguyễn Minh Tâm Trưởng Khoa nmtam@upt.edu.vn
2 Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ Phó trưởng Khoa nnhky@upt.edu.vn
3 Nguyễn Văn Thế Giảng viên nvthe@upt.edu.vn
4 Phan Minh Mẫn Giảng viên pmman@upt.edu.vn
5 Nguyễn Quang Trung Giảng viên nqtrung@upt.edu.vn
6 Mai Hoàng Dung Trợ lý Khoa mhdung@upt.edu.vn