Chức năng – Nhiệm vụ

1.Chức năng

1. Khoa Cơ bản giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất của khoa nhằm đáp ứng kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;

2. Phụ trách đào tạo các học phần thuộc kiến thức cơ bản, kiến thức nền tảng để có thể tiếp cận và lĩnh hội một cách hiệu quả các kiến thức chuyên ngành trong các lĩnh vực kinh tế và kỹ thuật cho các hệ đào tạo Sau đại học, đại học và cao đẳng trong Trường Đại học Phan Thiết;

3. Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình tài liệu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy học tập và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng dạy trong Trường Đại học Phan Thiết;

4. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực giảng dạy các bộ môn thuộc Khoa. ocke

2.Nhiệm vụ:

1. Thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tổ chức hoạt động của trường và các quy định khác do Hiệu trưởng ban hành;

2. Tổ chức và thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường;

3. Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, biên soạn tài liệu giáo trình, tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ giảng dạy được giao;

4. Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; thực hiện gắn đào tạo với nghiên

cứu khoa học;

5. Quản lí giảng viên, cán bộ thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao;

6. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

7. Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy. Đề xuất với Ban Giám hiệu hướng giải quyết nhằm không ngừng hoàn thiện công tác quản lý giảng dạy, học tập của các bậc và hệ đào tạo trong toàn trường;

8. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở giáo dục, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học;

9. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ làm việc của giảng viên;

10. Phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ phát sinh. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của trường;

11. Quản lý và lưu trữ kết quả học tập, bài kiểm tra theo quy định. Quản lý các tư liệu, tài liệu chuyên ngành thuộc Khoa;

12. Tổ chức triển khai thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc khen thưởng, kỷ luật, theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện theo quy định;

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao phó cho Khoa.