Tin hot

Chức năng – Nhiệm vụ – Quyền hạn

1.Chức năng

Khoa Cơ bản đảm nhận nhiệm vụ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, kiến thức nền tảng để có thể tiếp cận và lĩnh hội một cách hiệu quả các kiến thức chuyên ngành trong các lĩnh vực kinh tế và kỹ thuật. Khoa Cơ bản đảm nhận giảng dạy cho bậc Đại học, cao đẳng các môn: Toán – Thống kê, Kinh tế, Luật đại cương và Soạn thảo văn bản, Nguyên lý Mác – Lê Nin và Tâm lý học, Tư tưởng Hồ Chí Minh & Đường lối ĐCSVN, Phương pháp nghiên cứu khoa học, và các học phần kĩ năng mềm.

2.Nhiệm vụ:

– Theo dõi việc xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của các bộ môn thuộc Khoa.

– Quản lý cán bộ, giảng viên và sinh viên thuộc Khoa phụ trách.

– Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu lao động, gắn kết giữa Khoa, Bộ môn, giảng viên và nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người lao động nhằm giúp cho chương trình đào tạo sát với thực tế và đáp ứng tốt nhu cầu của nhà tuyển dụng; quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.

– Quản lý việc biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên thuộc Khoa.

– Quản lý và sử dụng an toàn có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi Khoa phụ trách;

– Phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị thuộc Trường xây dựng Trường Đại học Phan Thiết ngày càng lớn mạnh, gắn kết với cộng đồng xã hội, nhà tuyển dụng, các đơn vị và cá nhân trong và ngoài nước, nhằm nâng cao uy tín và vị trí của Trường. \