Cam kết

Cung cấp cho sinh viên các Khoa những kiến thức nền tảng thuộc bốn lĩnh vực: chính trị, xã hội, kinh tế, toán.

Có trách nhiệm hướng nghiệp và hướng dẫn cho sinh viên các kĩ năng mềm.