Đội ngũ giảng viên Khoa cơ bản

STT  Họ và tên  Học vị  Chức vụ  Email
1 Lê Anh Linh ThS  Phó Trưởng khoa  lalinh@upt.edu.vn 
Nguyễn Văn Hiến ThS Giảng viên  nvhien@upt.edu.vn 
3 Mai Hoàng Dung ThS Giảng viên  mhdung@upt.edu.vn 
4 Phan Minh Mẫn CN Giảng viên  pmman@upt.edu.vn 
5 Nguyễn Thị Kiều Vi CN Giảng viên  nkvi@upt.edu.vn 
6 Trần Mai Mỹ Hòa CN Giảng viên  tmmhoa@upt.edu.vn 
7 Võ Hoàng ThS Giảng viên  vhoang@upt.edu.vn