Lãnh đạo Khoa

Họ và tên: ThS. Lê Anh Linh

Chức vụ: Phó trưởng Khoa Cơ bản

Email: lalinh@upt.edu.vn

ĐT: 0938 734 350